През м. декември 2015 година и първите месеци на 2016 година в общината пристигат свежи пари в размер на около 6,6 милиона лева. Те са разписани от предишното ръководство и се плащат по регламента, начина и реда на плащане установени от МФ, Нац. Фонд, МОСВ, МРРБ и ВМЗ.
С тях трябваше да бъдат ликвидирани заварените в края на 2015 година задължения в размер на около 5,1 милиона лева. Видно е, че новото ръководство е имало възможност да покрие абсолютно всички задължения. Съществува неяснота около разходването на тези 6,6 милиона лева, защото не само, че няма положителен остатък от 1,5 милиона лева, но е неясно дали всичко от старите задължения е погасено.
При приключване на европроектите поради некомпетентни действия и недопустими бездействия общината бе натоварена с изкуствено създадени и напълно безсмислени НОВИ задължения в размер на близо 5 милиона лева. Това са недопустими финансови щети в особено големи размери.
ГРЕШКА 1 – Според разписаните - Искане за средства 1/23.01.2015 г. в размер на 3 458 031,46 лв. и Искане за средства 2/30.07.2015 г. в размер на 1 283 941,35 лв. от Национален Фонд към Министерството на Финансите, можеха да получат сумите за навременно приключване на Евро проектите. Те се разходват според указанията от МФ, Национален Фонд, МРРБ, МОСВ.
Неясно е защо не поискаха одобрените средства в пълния им размер, а само 2,4 млн. лв., след като изтичаше крайния срок за приключване на проектите и предстоеше затваряне на програмния период в национален мащаб.
РЕЗУЛТАТ – закъснели и неправилни плащания, не представяне в срок на разходооправдателни документи и се нанесе щета за общината.
РЕЗУЛТАТ - Те получиха финансово наказание от МОСВ през 2016 г. за некомпетентността си – близо 4 млн. лв. – щета за Общината, защото не спазиха указанията на Ресорните три Министерства.
РЕЗУЛТАТ - Получихме тяхна оборотна ведомост изпратена към МОСВ и МФ за 2015 г. С изненада установихме, че има разминавания в счетоводни сметки и суми. Оказа се оборотната ведомост не е извадка от счетоводната програма, а е изготвена на Ексел Таблица.
ГРЕШКА 2 - ЦЕЛЕВИТЕ СРЕДСТВА от безлихвения заем в размер на 2,4 млн. лв. бяха разходвани нецелесъобразно и не по предназначение, включително и разплащане на проект по МРРБ.
РЕЗУЛТАТ – не се вдига запора на вземанията по договора, обърква се нормалния паричен поток при проекта на МРРБ и МРРБ е задължено да доразплати сумите, вече по сметката на ЧСИ доста по-късно.
РЕЗУЛТАТ – разплащането не се извършва по УКАЗАНИЯТА и вече е под заплаха 80%-то опрощение на безлихвения заем съгласно чл. 83 от Закона за Държавния Бюджет на Република България. Общината е застрашена да погасява дълг – 2,4 млн. лв., вместо 480 000 лв.

Очаквайте още документи и истини в рубриката ни "Истината за Сопот".