Общински съвет Сопот заседава днес извънредно Председателят на местния парламент Мариана Кацарова свиква извънредно заседание днес. В проекта за дневен ред са включени 7 точки, една от които е приемане на проекто бюджета за 2016-та. Под втора точка е докладна записка относно изменение на Решение №42, взето с поименно гласуване с протокол №7 от редовно заседание на ОбС - Сопот, проведено на 20.04.2016 за ползване на дългосрочен, целеви, временен, безлихвен заем от Министерство на финансите за плащане на задължения на Община Сопот, възникнали по повод изпълнение на проекти, финансирани по Оперативни програми със средства от ЕС. Кметът на общината ще иска разрешението на общинските съветници, за да може да сключи договор за заем за послужване с община Садово, с който е бил предоставен за временно управление собствената си вещ, а именно: Специален автомобил - сметосъбирач, марка "МАН", модел "26.272" с рег. № РВ 0547 АС, номер на двигател: 2486896094D381. Общинският съвет ще трябва да приеме и годишен план за развитие на социалните услуги в общината.