По предложение на кмета на община Карлово д-р Емил Кабаиванов, на
днешното редовно заседание на ОбС Карлово, се прие да бъдат отпуснати
финансови средства в размер на 7000 лв. на СНЦ „Местна инициативна група
– Карлово“. Средствата са за изработване на Стратегия за Водено от
общностите местно развитие (ВОМР) на територията на община Карлово. По
този начин се осигурява възможност на СНЦ „Местна инициативна група –
Карлово“ да кандидатства по Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките
на стратегии за водено от общностите местно развитие“ от Програмата за
развитие на селските райони 2014-2020 г.
ПРЕСЦЕНТЪР НА
ОБЩИНА КАРЛОВО