Ако има приватизация на ВМЗ първо трябва да бъде съгласувана с министъра на икономиката В становище до медиите от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол /АПСК/ посочват, че в началото на всяка календарна година по искане на Министерство на финансите, АПСК изготвя бюджетна прогноза за три години, която се актуализира в рамките на годината, и която включва очаквани парични постъпления от реализираните приватизационни сделки за дружествата, включени за приватизация през съответната година. В тази прогноза следвало да се включат всички дружества, подлежащи на приватизация и, които не са включени в списъка по чл.3 ал. от ЗПСК (т.нар. „забранителен списък“). В зависимост от препоръките на министерствата принципали и отчитайки готовността им за приватизационна продажба, за всяко от дружествата индивидуално се преценява през коя година от този тригодишен период да бъде заложено за приватизация. В тази връзка от агенцията отбелязват, че с решение на Министерски съвет от 19.06.2013 има одобрен мащабен план за преструктуриране на „ВМЗ“ Сопот с цел стабилизиране и финансово оздравяване на дружеството. През януари тази година министерство на икономиката е уведомило АПСК, че процесът на стабилизиране на дружеството ще продължи още 2 години и в тази връзка изразява становище, че приватизацията на „ВМЗ“ на този етап не би била целесъобразна. Съобразявайки се със становището на министъра на икономиката, АПСК не е предвидила осъществяването на приватизационна процедура за продажба на „ВМЗ“ ЕАД нито през тази година, нито през следващата 2017 година и не е предприемала никакви действия в тази насока.,т.е. „ВМЗ“ не е включено в Плана за работа на АПСК за 2016 година.
За да започне приватизация на дружеството от Агенцията подчертават, че на първо място ще съгласуват тези си действия с министъра на икономиката, а впоследствие и с Надзорния съвет на АПСК, който трябва да одобри Плана за работа на АПСК за съответната година с включените в него дружества за приватизация.