В зала “Васил Караиванов” на община Карлово се проведе редовно
заседание на Общински съвет Карлово. Дневният ред включваше 40 точки за
разглеждане.
Преди започване на заседанието д-р Емил Кабаиванов кмет на община
Карлово инициира подписка сред общинските съветници и гражданите на
общината за спешен основен ремонт, реконструкция и преасфалтиране на път
ІІ-64 в участъка между град Карлово и град Баня, която ще бъде внесена в
Министерство на регионалното развитие и благоустройството и на министър-
председателя на Република България Бойко Борисов.
По-важните докладни записки, които съветниците разгледаха и приеха
решения са: Даване на административен адрес на имоти с променено
предназначение на земеделска земя; Одобряване на актуализирана бюджетна
прогноза за периода 2017-2019 год. на община Карлово; Независим финансов
одит на годишния финансов отчет за 2016 год. на МБАЛ Д-р Киро Попов”
Карлово; Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за рекламната
дейност на територията на община Карлово и др.
Приети бяха още и решения за Приемане на Наредба за изменение
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Карлово.
На основание влезлия в сила Закон за предучилищното и училищно
образование бе приета Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца в общинските детски градини на територията на община
Карлово.
Другите докладни записки, разгледани и приети на заседанието на
Общински съвет Карлово, бяха свързани с одобряване на Подробни
устройствени планове и разпореждане с имоти общинска собственост.
Приетите решения на редовното заседание на Общински съвет Карлово
ще бъдат публикувани на официалния сайт на Община Карлово в законно
установения срок.