Общински съвет Карлово заседава в сряда Първа точка в проекта за дневен ред са питания към кмета Кабаиванов от общинските съветници Иван Моллов, Веска Ненчева, Тодор Диклиев и Анастасия Чолакова. Ще бъдат докладвани 4 годишни финансови отчети: на карловската болница за 2015-та година, на медицински център I, на медико-техническа лаборатория 1 и на общинския стол за 2014-та. Старейшините ще гласуват размера на трудовите възнаграждения на кметовете на населени места, след като докладва общинския кмет. Кабаиванов ще докладва още относно промени в разчета на капиталовите разходи за 2016-та и за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово, приета от Общински съвет Карлово с Решение № 2151, взето с протокол № 47 от 26.03.2015, променена и допълнена с Решение № 2378 от 30.07.2015 година. Под 19 точка в проекта за дневен ред е включено актуализиране на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за тази година. Общинският съветник Веселин Божков ще внесе изменение на правилника за организацията и дейността на общинския съвет и неговите комисии, а съветника Мехмед Маджур ще предложи на своите колеги да вземат решение относно належащ ремонт на "Водсток на дере Бяла река" разположен северно от бившия домостроителен завод в Карлово. От публикувания в сайта на общината дневен ред на заседанието на общинския съвет, става ясно, че има включени докладни записки за продажба на имоти, а като последна точка кмета Кабаиванов ще докладва за изплатените през месец март 2016-та просрочени задължения.