Във връзка с постъпил сигнал от граждани ви информираме:
Сметоизвозването в района се извършва всеки работен ден. В близост
до въпросните съдове на ул. „Васил Караиванов“ (срещу спирката на
автобусите за гр. Пловдив) са разположени още два контейнера тип „Бобър“.
Ползвателите на търговски обекти, са предупредени, че съгласно Закона за
управление на отпадъците са длъжни да събират разделно отпадъците от
хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, които изхвърлят в резултат на
дейността си и да ги предават на лица, притежаващи разрешение или в
обособената за целта клетка.
Допълнително ви уведомяваме, че на паркинга е поставена мобилна
камера, която ще заснема лицата, които изхвърлят отпадъци извън
контейнерите/ Община Карлово