ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004 АД-гр. Карлово набира персонал ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО СИ “ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004”АД-гр. Карлово ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ срещу много добро заплащане:
Производствен директор
- Образование: висше техническо по специалност “леене на черни метали и сплави” или „топла обработка на металите“ с образователно-квалификационна степен “магистър” или “бакалавър”.
- Друга квалификация: много добра работа с компютър, владеене писмено и говоримо на английски език.
- Отлични организационни качества и умения за работа с хора в екип
Инженер-Конструктор /CAD/
- Образование: Висше техническо с опит в конструирането на леярски продукти
- Друга квалификация : отлична работа с компютър и свободно използване на SolidWorks или други CAD системи, владеене на английски език
Административен сътрудник с английски език
- Образование: - висше икономическо или техническо
- Друга квалификация: Отлично и свободно владеене на английски език, много добра работа с компютър и офис продукти
Специалист „Снабдяване“
- Образование: Висше или средно икономическо или техническо
- Друга квалификация: работа с компютър, с предимство -владеене на английски език.
Началник цех „Леярен“
- Образование-Висше или средно техническо с опит в леярското производство
- Добри организаторски умения и работа с хора в екип
Технолог към цех „Леярен“
- Образование: Висше или средно техническо с опит в производството на черни метали
- Да има познания по металургия, металознание и различните системи на формовка
Специалист „Контрол на качеството“
- Образование: Висше или средно техническо
- Друга квалификация : да има познания в леярското производство; работа с компютър
- Да може да разчита технологична и конструктивна документация
- Да може да си служи с контролно-измервателни уреди.

Лаборант
- Образование: Висше химическо или средно специално химическо
- Друга квалификация : работа с компютър и владеене на английски език
Специалист по поддръжка на машини и съоръжения
- Образование: средно специално (механотехникум).
- Друга квалификация : да има познания по механика и електротехника
Електротехник
- Образование: средно техническо по специалността “ел.обзавеждане на промишлени предприятия”
- Друга квалификация :да притежава най-малко III- та
Заварчик-оксиженист
Изисквания:
- Образование-Средно или основно
- Актуален документ за заварчик; степен
Стругаро-фрезист
- Изисквания:
- - Образование: - средно специално техническо “студена обработка”
- - Друга квалификация : да има познания по металознание, металообработка и електротехника
Моделчик (дърводелец)
Изисквания:
- Образование-Средно техническо
- Добра техническа грамотност, да умее да разчита чертежи и да изработва дървени модели по тях
Леяр – формовчик
Изисквания:
- Образование - Средно със специалност “леярство” или основно с дългогодишен стаж в леярството
Кранист
Изисквания:
- Образование: средно техническо
-Друга квалификация : правоспособност за кранист на мостови и козлови кранове до 32т.
Пещар електро-дъгова пещ
Изисквания:
- Образование - Средно със специалност “леярство” или основно с дългогодишен стаж в леярството
- Да познава устройството на ел.дъговите пещи и принципите на работа с тях.
ОСНОВНО ИЗИСКВАНЕ КЪМ ВСИЧКИ КАНДИДАТИ Е ДА ИМАТ МИН. 3 г. ТРУДОВ СТАЖ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА, ЗА КОЯТО КАНДИДАТСТВАТ.
Телефон: 0335/9 16 21; 9 56 92
E-mail: sales@elektrostomana.com
Лице за контакт: Р. Иванова